Kontakt

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym/ podanych w umowie/gromadzonych na etapie rejestracji w systemie jest BOGMAR BOGUSŁAWA BRYCZEK , zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ul. Sobieskiego 160, 43-300 Bielsko-Biała, lub na mail: bogmar@bogmar.net, lub dzwoniąc pod numer telefonu: +48 33 811 89 10.

2.   Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest realizacja umowy pomiędzy Panią/ Panem a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, dla której przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne.

3.   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.

4.   Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

5.   Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres realizacji Umowy i do czasu przedawnienia roszczeń z tego tytułu.

6.   Administrator przekaże Pani/Pana dane odbiorcom z zakresu podmiotów publicznych, którym przekazanie danych jest konieczne celem realizacji umowy.

7.   Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

8.   Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.

9.   W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10.  W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowane decyzje mające na celu dopasowanie świadczonych usług do profilu Klienta.

11.  Administrator powinien ujawnić swoją tożsamość i dane kontaktowe, a gdy ma to zastosowanie, również tożsamość i dane kontaktowe swojego przedstawiciela.

12.  Fragmenty zaznaczone kursywą są alternatywne, w zależności od tego, czy przetwarzane dane są przekazywane odbiorcom.

13.  Jeżeli administrator zamierza podejmować zautomatyzowane decyzje i stosować profilowanie, konieczne jest ujawnienie tego faktu. Należy wskazać, na czym polega zautomatyzowane podejmowanie decyzji, jakie są zasady ich podejmowania i jakie może mieć to znaczenie i konsekwencje dla osoby, której dane są w ten sposób przetwarzane. Jeżeli np. wskutek zautomatyzowanego przetwarzania system ustala, jaka jest sytuacja ekonomiczna podmiotu danych i na tej podstawie proponuje jakąś ofertę (np. kredytu, pożyczki, sprzedaży) na zindywidualizowanych warunkach, wówczas trzeba wyjaśnić podmiotowi danych ten proces.