Kontakt

Zapraszamy do skorzystania naszego programu lojalnościowego PREMIA.

Kliknij, aby zobaczyć listę nagród

Regulamin programu lojalnościowego

PREMIA”

I. DEFINICJE

1. „Program” – Program lojalnościowy „PREMIA”.

2. „Regulamin” – Niniejszy regulamin Programu.

3. „Organizator” – BOGMAR BB spółka z ograniczoną odpowiedzialnościa spółka komandytowa z  siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Sobieskiego 160, 43-300 Bielsko-Biała, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000857271, numer NIP: 5472219464.

4. „Uczestnik” – Każda osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna, która spełnia wszystkie wymagania uczestnictwa w Programie.

5. „Strona internetowa” – Adres strony internetowej Programu www.bogmar.net

6. „Produkty” – Towary oferowane Uczestnikom przez Organizatora.

7. „Nagrody” – Produkty oferowane przez Organizatora za zabranie określonej ilości Punktów.

8. „Punkty” – Punkty przyznawane przez Organizatora Uczestnikom w związku z wzięciem udziału w Programie i wydaniem określonej kwoty pieniężnej.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad uczestnictwa w Programie organizowanym przez Organizatora dla jego Uczestników.

2. Program prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Program skierowany jest do Uczestników, którzy w trybie opisanym w Regulaminie zostali prawidłowo zarejestrowani przez Organizatora.

4. Punkty przyznawane są w trakcie trwania Programu.

5. Punkty przyznawane przez Organizatora nie stanowią przychodu Uczestnika.

6. Przychód, o którym mowa w powyższym podpunkcie powstaje w momencie wymiany Punktów na Nagrody. Wymiana Punktów może zostać uznana za koszt uzyskania przychodu, o którym mowa z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

1. W Programie biorą udział Uczestnicy, którzy zgłoszą chęć do jego przystąpienia poprzez wysłanie zgłoszenia na adres e-mail: programpremia@bogmar.net

2. W Programie biorą udział tylko osoby zgłoszone przez e-mail.

3. Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne.

4. Organizator nie przyznaje statusu Uczestnika podmiotowi, który nie posiada aktywnego konta.

5. Po zatwierdzeniu zgłoszenia przez Organizatora Uczestnikowi zostaną naliczane Punkty.

6. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, a korzystając z programu, akceptuje go wysyłając na adres mailowy dane osobowe tj. Imię i Nazwisko wraz z numerem telefonu kontaktowego oraz adres do przesyłania nagród.

IV. ZASADY PRZYZNAWANIA I WYKORZYSTANIA PUNKTÓW

1.Program polega na zbieraniu Punktów przez Uczestników i możliwości w dowolnej chwili wykorzystania ich na Nagrody.

2. Organizator nalicza Punkty Uczestnikowi za zakup Towarów w kwocie równej lub większej 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych).

3. Wydanie kwoty 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych) jest równe z przyznaniem 100 (sto) punktów.

4. Lista Nagród jest dostępna na Stronie internetowej.

5. Uczestnik zgłasza wybór poszczególnej Nagrody poprzaz wysłanie wiadomości elektronicznej na wskazany adres e-mail.

6. Organizator potwierdza przyjęcie zgłoszenia Uczestnika i informuje go o przewidywanym czasie przygotowania Nagrody do wysłania. Koszty wysyłki pokrywa Organizator.

7. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany poszczególnych Nagród w sytuacji wycofania konkretnego modelu z rynku lub wymiany modelu na nowszy. Zmiana poszczególnych Nagród zostanie umieszczona na Stronie internetowej i będzie obowiązywać od dnia jej opublikowania.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak Nagrody w konkretnym modelu.

9. Wielokrotność Punktów upoważnia Uczestnika do odbioru odpowiedniej ilości nagród do ilości zebranych Punktów.

10. Zebrane Punkty przez Uczestnika nie mogą zostać wymienione na gotówkę.

11. Zebrane Punkty przez Uczestnika nie mogą zostać zbyte na rzecz innego podmiotu.

12. Po zakończeniu Programu Uczestnik może wymienić Punkty na Nagrody w terminie 30 dni kalendarzowych.

13. Po upływie 30 dni kalendarzowych od zakończenia Programu Punkty zostaną skasowane.

V. KARTA SODEXO

1. Jedną z Nagród dla Uczestników jest karta SODEXO.

2. Kartę SODEXO otrzyma Uczestnik, który uzbierał wymaganą ilość punktów i jako pierwszy zdecydował się na wymianę punktów na tę kartę.

3. Za czas zgłoszenia wyboru Nagrody przez Uczestnika należy rozumieć otrzymanie wiadomości elektronicznej na skrzynce elektronicznej Organizatora.

4. Organizator nie odpowiada za opóźnienia w dostarczaniu wiadomości elektronicznych.

5. Organizator niezwłocznie informuje Uczestników o wydaniu karty SODEXO.

6. Organizator zobowiązuje się doładowywać kartę SODEXO w kwocie 10 zł za każde zebrane 100 punktów.

7. Uczestnik posiadający kartę SODEXO może wymieniać gromadzone punkty tylko na doładowanie konta. Uczestnikowi, który posiada kartę SODEXO nie przysługuje możliwość wymiany punktów na inne Nagrody jakie przewiduje Organizator.

8. Uczestnik może przeznaczyć zgromadzone środki pieniężne na karcie SODEXO na dowolny cel.

9. Uczestnik posiadający kartę SODEXO nie ponosi żadnych kosztów związanych z posiadaniem tejże karty.

10. W przypadku zgubienia, zniszczenia lub kradzieży karty SODEXO Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Organizatora.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez osoby nieupoważnione z karty SODEXO Uczestnika.

VI. REKLAMACJA

1. Reklamację może zgłaszać Uczestnik w trakcie trwania Programu.

2. Reklamację należy zgłosić w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora.

3. Organizator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia jej otrzymania.

4. Organizator informuje Uczestnika o swojej decyzji poprzez jej wysłanie na adres siedziby Uczestnika.

5. Decyzja Organizatora w sprawie otrzymanej reklamacji jest ostateczna.

VII. ZMIANA REGULAMINU

1. Organizator jest uprawniony do zmiany Regulaminu w każdym momencie trwania Programu.

2. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązywać będzie po upływie 3 dni kalendarzowych od dnia jego ogłoszenia na Stronie internetowej.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Program obowiązuje na czas nieokreślony.

2. Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia Programu. Organizator zobowiązuje się poinformować o zakończeniu Programu na 30 dni kalendarzowych przed jego zakończeniem poprzez zamieszczenie informacji na Stronie internetowej.

3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Spory wynikłe z Programu rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Organizatora.