Witaj na stronie bogmar.net.pl! Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Kontakt telefoniczny

Kontakt e-mail

Lokalizacja

ul. Sobieskiego 160, Bielsko-Biała
Fundusze unijne
+ zobacz

Fundusze unijne

Go to Brand

Cel finansowania: Pomoc finansowa na promocję marek produktowych na rynkach zagranicznych

BOGMAR Bogusława Bryczek realizuje projekt pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA BOGMAR POPRZEZ INTERNACJONALIZACJĘ Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Krótki opis projektu:

Przedmiotem projektu jest udział Wnioskodawcy w programie promocji branży maszyn i urządzeń.

Wybranymi rynkami perspektywicznymi, na których prowadzone będą działania z branżowego programu promocji, są: Serbia, Wietnam.

Charakter planowanych w ramach projektu zadań obejmuje działania promocyjne produktów przedsiębiorstwa poprzez uczestnictwo w 17 branżowych imprezach targowych. Uzupełnienie zakresu rzeczowego projektu stanowią dodatkowe działania informacyjno-promocyjne.

Zakres projektu w ujęciu czasowym: 26.03.2019 r. – 31.12.2020 r.

Cele projektu:

Celem realizacji projektu jest ekspansja Wnioskodawcy na rynkach zagranicznych, co powinno pozwolić firmie na dotarcie do szerszego grona potencjalnych klientów oraz zwiększenie przychodów firmy z działalności eksportowej.

Udział w branżowym programie promocji umożliwi Wnioskodawcy zaprezentowanie nowoczesnych produktów (zautomatyzowanych magazynów) na arenie międzynarodowej oraz zawarcie nowych kontaktów handlowych z potencjalnymi partnerami.

Do zakładanych rezultatów planowanych do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu należą:

1. Zwiększenie wartości eksportu wyrobów oferowanych przez Wnioskodawcę dzięki skutecznym działaniom promocyjnym w perspektywie 3 lat,

2. Dywersyfikację rynków odbiorców poprzez pozyskanie klientów z nowych rynków poza-unijnych,

3. Rozwój międzynarodowej sieci kontrahentów i dystrybutorów produktów Wnioskodawcy poprzez pozyskanie co najmniej 4 kontraktów/zleceń zagranicznych

Wartość projektu:

• wydatki kwalifikowane: 542 500.00 PLN
• wydatki ogółem: 542 500.00 PLN
• wkład Funduszy Europejskich: 406 875.00 PLN

Oś priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP dla działania 3.2. Innowacje w MŚP

BOGMAR BB Sp. z o. o. Sp. k. realizuje projekt Wdrożenie innowacji przełomowych w firmie BOGMAR. Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w którym instytucją pośredniczącą jest Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.2. Innowacje w MŚP.

Krótki opis projektu:

Projekt zakłada nabycie specjalistycznych urządzeń oraz oprogramowania w celu wdrożenia innowacyjnej usługi odpowiadającej na wyzwania pandemii COVID-19. Obejmuje on wdrożenie usługi dystrybucji produktów z dedykowanych i unikalnych automatów wydających oraz wdrożenie w nich funkcji przyjmowania zwrotnego produktów – specjalnego automatu wrzutowego z zaawansowanym monitoringiem.

Zakres projektu w ujęciu czasowym – 01.08.2020 – 31.07.2022

Cele projektu:

•  poszerzenie oferty firmy o usługi odpowiadające na wyzwania COVID-19;

•  wdrożenie innowacji w ofercie produktowej;

•  wdrożenie innowacji procesowej i produktowej

Wartość projektu:

•  wydatki kwalifikowalne – 4 500 000 PLN

•  wydatki ogółem – 5 535 000 PLN

•  kwota dofinansowania – 2 025 000 PLN