Kontakt

fundusze unijne

 

Fundusze unijne

Cel finansowania: Pomoc finansowa na promocję marek produktowych na rynkach zagranicznych

BOGMAR Bogusława Bryczek realizuje projekt pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA BOGMAR POPRZEZ INTERNACJONALIZACJĘ„ Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Krótki opis projektu:

Przedmiotem projektu jest udział Wnioskodawcy w programie promocji branży maszyn i urządzeń.
Wybranymi rynkami perspektywicznymi, na których prowadzone będą działania z branżowego programu promocji, są: Serbia, Wietnam.

Charakter planowanych w ramach projektu zadań obejmuje działania promocyjne produktów przedsiębiorstwa poprzez uczestnictwo w 17 branżowych imprezach targowych. Uzupełnienie zakresu rzeczowego projektu stanowią dodatkowe działania informacyjno-promocyjne.

Zakres projektu w ujęciu czasowym: 26.03.2019 r. – 31.12.2022 r.

Cele projektu:

Celem realizacji projektu jest ekspansja Wnioskodawcy na rynkach zagranicznych, co powinno pozwolić firmie na dotarcie do szerszego grona potencjalnych klientów oraz zwiększenie przychodów firmy z działalności eksportowej.

Udział w branżowym programie promocji umożliwi Wnioskodawcy zaprezentowanie nowoczesnych produktów (zautomatyzowanych magazynów) na arenie międzynarodowej oraz zawarcie nowych kontaktów handlowych z potencjalnymi partnerami.

Do zakładanych rezultatów planowanych do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu należą:

1. Zwiększenie wartości eksportu wyrobów oferowanych przez Wnioskodawcę dzięki skutecznym działaniom promocyjnym w perspektywie 3 lat,
2. Dywersyfikację rynków odbiorców poprzez pozyskanie klientów z nowych rynków poza-unijnych,
3. Rozwój międzynarodowej sieci kontrahentów i dystrybutorów produktów Wnioskodawcy poprzez pozyskanie co najmniej 4 kontraktów/zleceń zagranicznych

Wartość projektu:

• wydatki kwalifikowane: 542 500.00 PLN
• wydatki ogółem: 542 500.00 PLN
• wkład Funduszy Europejskich: 405 300.00 PLN

Fundusze unijne

Oś priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP dla działania 3.2. Innowacje w MŚP

Tytuł projektu : Fundusze unijne – Wdrożenie innowacji przełomowych

Celem projektu jest poszerzenie oferty firmy Bogmar o przełomową usługę odpowiadającą na wyzwania pandemii COVID-19 w zakresie dystrybucji m.in. środków ochrony osobistej.

Projekt obejmuje swym zakresem automatyzację procesów dystrybucyjnych przy wykorzystaniu najnowszych rozwiązań technologicznych i dedykowanego oprogramowania, dzięki którym zostaną wdrożone unikalne rozwiązania wnioskodawcy.

Realizacja inwestycji zostanie dokonana poprzez zakupu maszyn i urządzeń oraz specjalistycznego oprogramowania sterującego.
Efektem realizacji inwestycji będzie wprowadzenie na rynek 1 innowacyjnej usługi w skali regionu
Wartość projektu: 4 500 000,00
Dofinansowanie projektu z UE: 2 025 000,00

 

Fundusze unijne

Fundusze unijne – Wdrożenie innowacji przełomowych

Celem projektu jest poszerzenie oferty firmy Bogmar o przełomową usługę odpowiadającą na wyzwania pandemii COVID-19 w zakresie dystrybucji m.in. środków ochrony osobistej.

Projekt obejmuje swym zakresem automatyzację procesów dystrybucyjnych przy wykorzystaniu najnowszych rozwiązań technologicznych i dedykowanego oprogramowania, dzięki którym zostaną wdrożone unikalne rozwiązania wnioskodawcy.
Realizacja inwestycji zostanie dokonana poprzez zakupu maszyn i urządzeń oraz specjalistycznego oprogramowania sterującego.

Efektem realizacji inwestycji będzie wprowadzenie na rynek 1 innowacyjnej usługi w skali regionu

Wartość projektu: 4 500 000,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 2 025 000,00 PLN